Fra Valstad Sykehjem til Incita AS

Fredag den 1. mars 1968 kunne man lese i Eidsvold Romerike Blad at nytt pleiehjem for gamle står ferdig på Sagmoen, de skal ta imot pasienter hjemmehørende i Oslo. Byggherre er Aase Valstad Pettersen og Harry H. Pettersen.

Historien starter noen år tidligere, Aase Valstad Pettersen var utdannet sykepleier og hadde et strekt ønske om å drifte et privat sykehjem og hennes mann Harry H. Pettersen var straks med på ideen.

Ekteparet flyttet til Sagmoen i Eidsvoll i 1963 hvor de hadde kjøpt eiendommen Vibo, senere endret til Valstad. Etterhvert ble tilleggsjord og naboeiendommen kjøpt for å få realisert ideen. Årene gikk og ideen tok form etter mye arbeid og mange møter. I fra første skisse ble satt på papiret til første spadetak, tok det 3 år før man kom i gang med byggingen, byggestart ble april 1967.  Kontakt med sosialkontoret i Oslo Kommune ble etablert og de hadde synspunkter på hvordan sykehjemmet skulle utformes.

Første pasient ble tatt i mot 19. mars 1968 og godkjent av Helsedirektoratet i skriv av 30. juni 1966.

Første byggetrinn var på 350 kvm og hadde da plass til 12 pasienter, fordelt på 5 enerom og 3 dobbeltrom. Store stuer, gode luftige balkonger og flott uteareal. 

I julen 1970 kom det brev fra Oslo Kommune om at Valstad var uhensiktsmessig i størrelse og at de ikke fikk flere pasienter i fra Oslo om de ikke økte antallet opp i mot 30. Med lite høytid og høy aktivitet ble det på nyåret et positivt samarbeid med Oslo Kommune og kontoret for eldreomsorg. Troen om opphør etter brevet fra Kommunen ble snudd til positiv prosess opp i mot nye plantegninger og byggestart ble iverksatt. Ekteparet Valstad Pettersen fikk innvilget garanti og lån fra Oslo Kommune. Helsedirektøren i Oslo godkjente planene for utvidelse 23. juni 1970. 

Nytt tilbygg stod ferdig vinteren 1972/73 og ble tatt i bruk i februar 1973. Valstad Sykehjem fremstod da som nytt og moderne, totalt 2000 kvm til rådighet.

I 1990 ble drifteansvaret for Valstad Sykehjem overført til Finn-Harald Pettersen og godkjent av kontoret for eldreomsorg i desember 1989. 

Driften ble videreført og videreutviklet ut over i 1990-tallet med også en del utfordringer. Oslo Kommune startet i 1990/91 en prosess hvor alle avtaler med det de kalte utenbys sykehjem skulle avsluttes. I perioder var det variabelt med innsøkning til alle private sykehjem. På midten av 1990- tallet ble det forsøkt å etablere et sterkere fellesskap blant utenbys private sykehjem gjennom selskapet Eidsiva Omsorg, alle sykehjemmene var da medlem av HSH. Dette arbeidet ble avsluttet, da vi ikke klarte å få til langvarig avtaler med Oslo Kommune.

I 1994-95 ble allikevel starten på en ny epoke. Valstad Sykehjem begynte å ta inn pasienter med sammensatte somatiske og psykiske problemer. Marianne Stenberg begynte å arbeide ved sykehjemmet i 1994 og har hatt en viktig plass i sykehjemmets sin utforming og utvikling i forhold til å skape et miljø som tar i mot pasienten der han/hun er, med sine sammensatte diagnoser og sammensatte personlige utfordringer.   

Det var skremmende å stå uten avtale med Oslo Kommune, men vi etablerte et godt samarbeid med nye kommuner og de gamle bydelene i Oslo som tidligere hadde benyttet plasser ved sykehjemmet og som nå trengte bistand utover tilbudet til de etablerte sykehjemmene i bydelene.

Valstad Sykehjem AS ble stiftet i 2003. Det ble etablert drift ved Nordbråtan i 2005. Oslo Kommune inviterte på nytt private utenbys sykehjem med i anbudskonkurranse sommeren 2006. Valstad Sykehjem AS vinner anbud om tilbud til rusmisbrukere med betydelig adferdsavvik til Rusmiddeletaten i Oslo Kommune.

Selskapet skifter navn til Incita AS i 2007 og Incita konsernet dannes også i 2007.  En del oppkjøp ble foretatt : Hurdal rehabiliteringssenter ble kjøpt og igansatt i 2007, Flå Bygdeheim ble kjøpt i 2007 og drift igangsatt sept. 2009 etter en god del utbedringer. Wenger gård, Sessvoldveien og Finstadveien ble også kjøpt og drift igangsatt. Bøn sykehjem og Fløya ble oppkjøpt og satt i drift 1. juni 2008. Nøtterhaugen på Levanger ble kjøpt høsten 2009 og første pasient flyttet inn i julen 2009.   
 
 
 
Skriv ut