Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget gis myndighet til å overvåke, bedømme og korrigere kvalitetsarbeidet ved virksomheten, samt oppfølgingsansvar av prosesser og rutiner. Kvalitetsutvalget har som oppgave å følge opp all avviks rapportering, forberede tiltak og lukke hvert enkelt avvik ved at tiltakene blir fulgt opp på aktuelle enheter. Endringene registeres i metodebok; EK-systemet. Kvalitetsutvalget arkiverer innkomne avvik sammen med de tiltak som blir besluttet iverksatt.

Leder av Kvalitetsutvalget har ansvar for at årsrapport med statistikk blir utarbeidet. Sammen med kvalitetsleder skal kvalitetsutvalget påse at det blir gjennomført intern revisjon jevnlig ved de ulike virksomheter.

Kvalitetsutvalget følger en års - kalender med hovedoppgaver og mandat.

Primæroppgaven for kvalitetsleder er å stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmede arbeid i virksomheten, og koordinere kvalitetssystemet ved å sørge for at nødvendig prosesser etableres, iverksettes og vedlikeholdes. Virkningen av systemets kvalitetsstyring og behovet for forbedring rapporteres til daglige leder for Incita AS. Kvalitetsleder skal videre fremme bevissheten om kundekravene innad i hele organisasjonen.

Kvalitetsleder følger opp gjennomgangen av kvalitetssystemet, intern revisjoner med daglige leder av Incita, etter fastsatte tidsintervaller og ved ekstern revisjoner.
 
 
 
Skriv ut