ENHET FOR KOMPETANSE OG FAGUTVIKLING

 Incita Pluss
-økt sikkerhet gjennom kompetanse

I en komplisert verden må vi noen ganger forvente det uventede og kunne forberede oss på dette. Trusler og vold på arbeidsplassen vil ofte oppleves uventet og vil alltid påvirke organisasjonen og enkeltindividet negativt. Den negative påvirkningen kan være omdømmeutfordringer, økt sykefravær eller rettslige ettervirkninger.
Ettersom uventede hendelser som vold og trusler ikke forekommer hyppig på hver enkelt arbeidsplass, vil mange kjenne på manglende kompetanse både med tanke på håndteringen av akutte situasjoner, men også når det gjelder å planlegge og forebygge ulike risikosituasjoner på en god måte.

Det er et lederansvar å vurdere behovet for og gjennomføringen av opplæring i håndtering av vold og trusler. Arbeidsmiljøloven skal blant annet sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, jf. Aml. § 1-1. Det innebærer at loven krever at arbeidstaker skal beskyttes mot vold og trusler så langt det er mulig. Og stikkordet her er “så langt det er mulig”. Utfordringene omkring dette finnes både på systemnivå hvor vold og aggresjon skal registreres og inngå i kvalitetssystemer, samt at det gir kliniske/praktiske utfordringer med tanke på forpliktende forebyggingsstrategier og håndteringsprosedyrer. Det ligger en betydelig risiko for enheter som ikke har planer på disse områdene, både ift omdømme og økonomiske/juridiske etterspill.Incita Pluss vil være en kompetent samarbeidsspartner i organisasjoner som vil ta denne problemstillingen på alvor.

Incita Pluss tilbyr:

• Kurs i risikovurdering og risikohåndtering (HCR-20)

• Veileding og bistand i miljøterapeutisk arbeid til mennesker med utfordrende atferd

• Risikoanalyser og kartleggingsarbeid. (SOAS)

• Hjelp til kommuner som ønsker å bygge opp tilbud til mennesker med volds og aggresjonsrisiko

• Lederstøtte til ledere i risikoutsatte organisasjoner


Fra 1.februar 2014 styrket Helseforetaket Incita AS virksomheten med psykologspesialist Vegard Leinslie og psykiatrisk sykepleier Liv Tellsgård. Begge har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både fra akutt- og sikkerhetspsykiatri, fra sikkerhetspsykiatrisk poliklinisk virksomhet og fra bo og omsorgstilbyd til mennesker med sammensatt problematikk innenfor psykiske helseplager, avhengighet og atferdsutfordringer.
Incita pluss vil kunne tilbyd skreddersydde kurs og veiledningsopplegg, og legger vekt på å gjennomføre kurs og komptanseheving i på stedet miljøene som etterspør tilbudet.

Henvendelser angående dette tilbudet kan sendes til

vegard.leinslie@incita.no

 
 
 
Skriv ut